Overblikskonsultation

Dette forskningsprojekt har til formål at tilbyde en sammenhængende, patientcentreret sundhedsindsats af høj kvalitet til patienter med multisygdom i alle fem regioner i Danmark.

Personer med multisygdom oplever ofte et fragmenteret forløb, og manglede koordinering, i sundhedsvæsenet. Dette projekt vil afdække, om en styrket indsats til personer med multisygdom kan føre til mere sammenhængende forløb, og dermed højere livskvalitet og mere sundhed for patienterne.

Almen praksis har en bred faglighed, bygger på kontinuitet og tager udgangspunkt i patientens samlede situation. Derfor er den styrkede indsats i dette projekt, bestående af en forlænget overblikskonsultation og koordinering af det tværsektorielle samarbejde, forankret i almen praksis.

Det videnskabelige projekt

Projektet er en klynge-randomiseret evaluering af en kompleks intervention målrettet personer med kompleks multisygdom forankret i almen praksis.

 

Indsatsen består af en forlænget konsultation i almen praksis. Konsultationen tager udgangspunkt i Dansk Selskab for Almen Medicins redskabsark om overbliksstatus og årsstatus.

Patienten har inden konsultationen mulighed for at forberede sig på hvad der er vigtigt at tale om. Selve konsultation består af en helhedsorienteret, patientcentreret gennemgang af patientens sygdomme og livet med disse. I slutningen af konsultationen kan læge og patient prioritere det kommende års behandlinger sammen.

 

 

 

De patienter, der kan modtage indsatsen skal være tilknyttet en praksis i interventionsgruppen. Yderligere skal de have to eller flere kroniske sygdomme, modtage mindst 5 receptpligtige lægemidler, have været i kontakt med hospitalsvæsenet inden for det seneste år, bo i eget hjem og vurderes at opleve problemer i hverdagen på grund af deres kroniske sygdomme.

 

 

Indsatsen blev implementeret i 2023 i 141 praksis i alle fem regioner. 109 praksis uden adgang til forlængede konsultationer fungerer som kontrol. Ved udgangen af 2023 havde 70% af alle interventionspraksis afprøvet indsatsen og der var afholdt 1200 konsultationer på tværs af landet.

 

 

Vi undersøger en lang række målepunkter for at få det samlede billede af indsatsens effekter.

Nogle eksempler herpå er:

  • Livskvalitet malt med the Multi Morbidity Questionnaire
  • Effekten på antal indlæggelser
  • Dødelighed
  • Medicinforbrug
  • Patientens forbrug af sundhedsydelser i både primær- og sekundærsektorPraktiserende lægers belastning ved at arbejde med patienter med multimorbiditet

 

 

For at belyse implementeringen af interventionen yderligere, samt for at klarlægge andre usikkerheder omkring den optimale omsorg for patienter med multisygdom, planlægger vi at lave procesevaluering og kvalitativ følgeforskning. 

Du kan kontakte os på mail: overblikskonsultation@sund.ku.dk 

 

 

Organisation og samarbejde

Projektaktiviteterne foregår i de fem danske regioner og finansieres gennem Fonden for Almen Praksis. Projektet udgår fra Forskningsenheden for Almen Praksis, København, og i samarbejde med de øvrige forskningsenheder i Århus, Odense og Ålborg samt med Videnscenter for Multisygdom og Kronisk Sygdom i Region Sjælland.

Samarbejdet tænkes udbygget til praktiserende læger, en række kommuner, sygehuse og andre aktører med viden inden for emnet igennem hele undersøgelses- og designfasen, samt i selve afprøvning og evalueringen af projektet.

Anne Holm

Projektleder, CO-PI

Anne Holm
Lektor

Susanne Reventlow

Principal Investigator

Susanne Reventlow
Professor

Anna Bernhardt

Projektkoordinator

Anna Bernhardt Lyhnebeck
Ph.d.-studerende