Overblikskonsultation

Dette forskningsprojekt har til formål at tilbyde en sammenhængende, patientcentreret sundhedsindsats af høj kvalitet til patienter med multisygdom i alle fem regioner i Danmark.

Personer med multisygdom oplever ofte et fragmenteret forløb, og manglede koordinering, i sundhedsvæsenet. Dette projekt vil afdække, om en styrket indsats til personer med multisygdom kan føre til mere sammenhængende forløb, og dermed højere livskvalitet og mere sundhed for patienterne.

Almen praksis har en bred faglighed, bygger på kontinuitet og tager udgangspunkt i patientens samlede situation. Derfor er den styrkede indsats i dette projekt, bestående af en forlænget overblikskonsultation og koordinering af det tværsektorielle samarbejde, forankret i almen praksis.

Det videnskabelige projekt

Projektet er en klynge-randomiseret evaluering af en kompleks intervention målrettet personer med kompleks multisygdom forankret i almen praksis.

 

Med udgangspunkt i erfaringer fra pilotprojektet udvikles den endelige indsats til afprøvning i 5-600 praksiskapaciteter. Indsatsen vil som minimum indeholde:

  1. en fast læge eller et fast team i praksis
  2. en forlænget overblikskonsultation, samt
  3. en tværsektoriel koordinering ved hjælp af korrespondancer og brug af videokonferencer med relevante sygehusafdelinger.

Der bliver et online undervisningsmodul til at støtte implementering

 

 

 

De patienter, der kan modtage indsatsen skal være tilknyttet en praksis i interventionsgruppen. Yderligere skal de have to eller flere kroniske sygdomme, modtage mindst 5 receptpligtige lægemidler, have været i kontakt med hospitalsvæsenet inden for det seneste år og bo i eget hjem. For at indsatsen skal give mening er det ligeledes vigtigt, at både patienten og den praktiserende læge oplever patientens samlede situation som kompleks.

 

 

I 2022 afprøves indsatsen i 14 praksisser i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Erfaringer herfra fører til den endelige model og indsatsen implementeres herefter i 5-600 praksiskapaciteter (22 klynger). Kontrolgruppen kommer til at bestå af et tilsvarende antal klynger og kapaciteter.

I interventionsgruppen modtager praksis instruktion i implementering som beskrevet under afsnittet ’Indsatsen’. Kontrolgruppen fortsætter som de plejer, med den vanlige håndtering og behandling af patienter i målgruppen.

Begge grupper følges ved hjælp af registre, samt spørgeskemaer, i 2023 og 2024.

 

 

Vi undersøger en lang række målepunkter for at få det samlede billede af indsatsens effekter.

Nogle eksempler herpå er:

  • Livskvalitet
  • Effekten på antal indlæggelser
  • Dødelighed
  • Medicinforbrug
  • Patientens forbrug af sundhedsydelser i både primær- og sekundærsektor
  • Praktiserende lægers arbejdsglæde

 

 

For at belyse implementeringen af interventionen yderligere, samt for at klarlægge andre usikkerheder omkring den optimale omsorg for patienter med multisygdom, planlægger vi at lave procesevaluering og kvalitativ følgeforskning. 

Organisation og samarbejde

Projektaktiviteterne foregår i de fem danske regioner og finansieres gennem Fonden for Almen Praksis. Projektet udgår fra Forskningsenheden for Almen Praksis, København, og i samarbejde med de øvrige forskningsenheder i Århus, Odense og Ålborg samt med Videnscenter for Multisygdom og Kronisk Sygdom i Region Sjælland.

Samarbejdet tænkes udbygget til praktiserende læger, en række kommuner, sygehuse og andre aktører med viden inden for emnet igennem hele undersøgelses- og designfasen, samt i selve afprøvning og evalueringen af projektet.

Anne Holm

Projektleder, CO-PI

Anne Holm
Lektor

Mail: overblikskonsultation@sund.ku.dk 

Susanne Reventlow

Principal Investigator

Susanne Reventlow
Professor

Anna Bernhardt

Projektkoordinator

Anna Bernhardt